• مزایده یکدستگاه وانت پیکان 1600 ( مزایده خودرو و ملک )