• مزایده 2 دستگاه سمند  ال ایکس در شرکت خصوصی( مزایده خودرو و ملک )