• مزایده  سایپا SE 131 به رنگ سفید( مزایده خودرو و ملک )