• مزایده  موتورسیکلت نامی cdi 200( مزایده خودرو و ملک )