• مزایده سواری پراید طوسی 94( مزایده خودرو و ملک )