• مزایده  سواری پراید صبا GTX 81( مزایده خودرو و ملک )