• مزایده  سواری پراید  تیپ صبا جی تی دوگانه سوز( مزایده خودرو و ملک )