• مزایده فروش 4 دستگاه خودرو  با شرایط عالی( مزایده خودرو و ملک )