• مزایده سواری پیکان با تیپ دو لوکس 1600 کاربراتور مدل 1377 ( مزایده خودرو و ملک )