• مزایده یک واحد اپارتمان فول در هفده شهریور (برق) کرمانشاه( مزایده خودرو و ملک )