• مزایده سواري شخصي پراید سایپا EX 131 بنزینی ، رنگ: سفيد روغني ، مدل: 92( مزایده خودرو و ملک )