• مزایده يك دستگاه خودرو سواري پژو روآ( مزایده خودرو و ملک )