• مزایده پژو پارس رنگ سفید مدل 1388( مزایده خودرو و ملک )