• مزایده خودرو پژو روا 1600مدل 1387رنگ  خاکستری( مزایده خودرو و ملک )