• مزایده خودروی پراید با مشخصات مدل 1372 ، بنزین سوز( مزایده خودرو و ملک )