• مزایده خودروسواری پراید  رنگ نقره ای مدل 1386( مزایده خودرو و ملک )