• مزایده پراید سفید روغنی دوگانه سوز فابریک مدل 1388( مزایده خودرو و ملک )