• مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی( مزایده خودرو و ملک )