• مزایده  خودرو سواری به مشخصات سمند سفید 95 دو گانه سوز( مزایده خودرو و ملک )