مزایده خودرو سمند تیپ سورن XU7به رنگ سفید مدل1391( مزایده خودرو و ملک )

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 196342
استان برگزاری : کرمان
قیمت : 109,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/12/24
مهلت شرکت تا : 1400/01/22
مزایده خودرو سمند تیپ سورن XU7به رنگ سفید مدل1391-:در بازدید از وضعیت ظاهری ملاحظه گردید که بدنه کاملا سالم بوده وفاقداثر ضربه تصادف می باشدشیشه ها سالم ودارای لاستیک با آج متوسط 70%می باشد و دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد متعلق به آقای حمید امین زاده که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش1/080/000/000 ریال(یک میلیاردو هشتاد میلیون ريال) ازریابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند جلسه مزایده برای روزیکشنبه مورخ 400/1/22 ....................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.