• مزایده پراید نوع سوخت دوگانه سوز مدل 1386( مزایده خودرو و ملک )