}


مزایده ملک مورد نظر به مساحت 249 متر مربع(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195859
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 8,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/08
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ملک مورد نظر بر اساس مدارک و مستندات ابرازی و ارائه شده ، دارای سند مالکیت به شماره 872337-91-ه به شماره پلاک ثبتی 24335 فرعی و مفروز ومجزی شده از 7951 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهد قطعه شماره 2 تفکیکی به مساحت عرصه 249/59 متر مربع ششدانگ عرصه و اعیان و وضعیت خاص طلق و بنام آقای فرزان وفائیان فرزند امید به شماره ملی 0950025682 می باشد .همچنین براساس مندرجات ظهر سند ، شمالا مرزیست بطول12 متر و شرقا مرزیست بطول 20.80 متر و جنوبا مرزیست بطو ل 12 متر و غربا مرزیست بطول 20.80 متر است که حدود اجمالی با تصرفات مطابقت دارد.............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده لیفان -تیپ1800-620 -مدل1391 -رنگ=قهوه ای روشن متالیک

مزایده خودروی پرايد صبا مدل 1382 به شماره انتظامی 53 ط 276 ایران 32

مزایده خودرو پژو 405 جی ال ایکس نقره ای متالیک مدل 1390

مزایده خودرو سواری تیبا 231 مدل 1390

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.