}


مزایده ملک مورد نظر به مساحت 249 متر مربع(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195859
استان برگزاری: مشهد
قیمت : 8,000,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/12/08
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
ملک مورد نظر بر اساس مدارک و مستندات ابرازی و ارائه شده ، دارای سند مالکیت به شماره 872337-91-ه به شماره پلاک ثبتی 24335 فرعی و مفروز ومجزی شده از 7951 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهد قطعه شماره 2 تفکیکی به مساحت عرصه 249/59 متر مربع ششدانگ عرصه و اعیان و وضعیت خاص طلق و بنام آقای فرزان وفائیان فرزند امید به شماره ملی 0950025682 می باشد .همچنین براساس مندرجات ظهر سند ، شمالا مرزیست بطول12 متر و شرقا مرزیست بطول 20.80 متر و جنوبا مرزیست بطو ل 12 متر و غربا مرزیست بطول 20.80 متر است که حدود اجمالی با تصرفات مطابقت دارد.............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی پژو 405 glx دوگانه سوز مدل 93

مزایده خودرو رنو ال نود مدل 1395

مزایده خودرو پژو 206 مدل 1393

مزایده خودروی پراید 132 مدل 1387 دو گانه سوز مشهد

برچسب ها: مزایده ملک مورد نظر دارای سند مالکیت بخش 10 مشهد قطعه شماره 2

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.