• مزایده ملک مورد نظر به مساحت 249 متر مربع(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

توضیحات

ملک مورد نظر بر اساس مدارک و مستندات ابرازی و ارائه شده ، دارای سند مالکیت به شماره 872337-91-ه به شماره پلاک ثبتی 24335 فرعی و مفروز ومجزی شده از 7951 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهد قطعه شماره 2 تفکیکی به مساحت عرصه 249/59 متر مربع ششدانگ عرصه و اعیان و وضعیت خاص طلق و بنام آقای فرزان وفائیان فرزند امید به شماره ملی 0950025682 می باشد .همچنین براساس مندرجات ظهر سند ، شمالا مرزیست بطول12 متر و شرقا مرزیست بطول 20.80 متر و جنوبا مرزیست بطو ل 12 متر و غربا مرزیست بطول 20.80 متر است که حدود اجمالی با تصرفات مطابقت دارد.............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195859

استان برگزاری

مشهد

قیمت :

8,000,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه