• car

توضیحات

مزایده ساختمان سه طبقه به مساحت 250 متر مربع - ساختمان سه طبقه با نمای آجر و بصورت دوبر شامل سه واحد مسکونی است عرصه مطابق با تصویر سند ابرازی 250متر مربع و اعیانی مطابق تصویر گواهی پایانکار ابرازی دارای 21مترمربع پیلوت و150مترمربع زیربنا در طبقه اول و 150متر مربع زیربنا در طبقه دوم و مجموعا 25مترمربع بالکن روبسته و روباز و 12متر مربع سرپله می باشد قدمت اعیانی در حدود25 سال بوده و مساحت موجود زیر زمین بیش از 100مترمربع مربوط به اضافه بنا پس از اخذ پایانکار است و ششدانگ به مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال و سهم الارث مدیون به مبلغ هشت میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده مزایده سهام مذکور از مبلغ هشت میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال در روز دوشنبه تاریخ99/12/18.............................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195697

استان برگزاری

شيراز

قیمت :

4,500,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه