مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع (سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195694
استان برگزاری : کرمانشاه
قیمت : 480,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/29
مهلت شرکت تا : 1399/12/24
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/80 متر مربع -گزارش کارشناس رسمی ملک در حال حاضر بصورت یک باب خانه مسکونی خشتی و تیرچوب مخروبه واقع در کوچه 2 متری است که مجموعاً به مبلغ4/750/000/000ریال (چهارمیلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال) ارزیابی گردیده که مقرر است در قبال مبلغ1/482/413/059ريال اصل و بهره طلب و مبلغ74/120/653ریال نیمعشر دولتی، در روز یکشنبه 99/12/24 در ادار..............................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.