}


مزایده خودرو سواري پرايد تيپ صبا (جي تي ايکس) به رنگ اصلي سبز متالیک 82(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 195559
استان برگزاری: تبریز
قیمت : 24,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/11/20
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایده خودرو سواري پرايد تيپ صبا (جي تي ايکس) به رنگ اصلي سبز متالیک 82 -وتايرهاي جلو 60 درصد سالم و تایرهای عقب مستعمل و اثر برخورد روي درب موتور مشاهده شد و خودرو تا مورخه 99/10/03 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 1398/119/34317/639 نزد شرکت بيمه ايران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظریه کارشناس رسمي دادگستری به مبلغ دويست و چهل ميليون ریال ارزيابي گرديده است........................
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده فروش 2 دستگاه خودرو ......مرحله دوم

مزایده خودرو پژو تیپ 206SD-TU5 به رنگ سفید مدل 1395

مزایده یک دستگاه جیپ مدل : 61

مزایده خودرو یک دستگاه پراید مدل : 85

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.