• car

توضیحات

ارشناس رسمي دادگستري شماره همراه 09128665161 به مبلغ 50/000/000 ریال ( پنج میلیون تومان ) در قبال قسمتی از بدهی و نیمعشر اجرایی ارزیابی گردیده است جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی کلاسه فوق الذکر در روز شنبه مورخ 1399/12/02 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل ........................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195385

استان برگزاری

تهران

قیمت :

5,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه