مزایده پژو تیپ روآ به رنگ نقره ای متالیک(سامانه مزایده خودرو و ملک در ایران)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 195370
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 42,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/11/11
مهلت شرکت تا : 1399/11/25
پژو تیپ روآ به رنگ نقره ای متالیک- ششدانگ خودرو با وضعیت موصوف طبق گزارش کارشناس دادگستری به مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال ارزيابي گرديده و پس از ابلاغ ارزیابی و قطعیت آن...................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.