• car

توضیحات

واقع در بخش 11 تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 10/56 مترمربع قطعه 8 تفکیکی واقع در سمت مرکزی طبقه زیرزمین و ششدانگ یکباب انباری به مساحت 3/5 مترمربع قطعه 8 تفکیکی واقع در سمت شرقی طبقه زیرزمین یک . حدود آپارتمان : شمالاً دیوار و پنجره است بطول 4/79 متر به فضای خیابان 20 متری احداثی شرقاً در شش قسمت که قسمتهای سوم و پنجم آن شمالی است اول دیواریست بطول 4/90 مت................................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

195235

استان برگزاری

تهران

قیمت :

2,100,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه