• مزایده پراید سفید تیپ 131 نوع سوخت : بنزین82(ایران مزایده)