مزایده ششدانگ يك دستگاه اتومبيل پراید92(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194728
استان برگزاری : مازندران
قیمت : 10,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/10/02
مهلت شرکت تا : 1399/10/29
مزایده ششدانگ يك دستگاه اتومبيل پراید92-سواری سایپا تیپ 131 اس ای-شرکت در مزایده منوط به پرداحت ده درصد مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت یا خریدار به همراه درخواست خود ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را طی چک تضمین شده در وجه اداره..................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.