مزایده پرايد مدل 1381 رنگ سبز(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194560
استان برگزاری : مازندران
قیمت : 12,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/25
مهلت شرکت تا : 1399/10/15
مزایده پرايد مدل 1381 رنگ سبز-شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است.......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.