• car

توضیحات

مزایده مسکونی بمساحت عرصه 113 متر -لک مذکور جنوبی ساز با قدمت بنای حدود 20 سال با استحکام بنای نسبی در یک طبقه همکف به مساحت 101/5 مترمربع دارای گواهی عدم خلاف ......مورخ 1395/04/27 با کاربری مسکونی می باشد سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و کف موزائیک می باشد. با توجه به ابعاد و موقعیت و مساحت و سایر عوامل موثر: 1- عرصه بمساحت 113/05 مترمربع از قرارهرمترمربع 42/000/000 ریال ......................... جمعاً 4/748/100/000 ریال 2- اعیان همکف بمساحت 101/5 مترمربع از قرارهرمترمربع 11/000/000 ریال .............. جمعاً 1/116/500/000 ریال 3- انشعابات آب و برق و گاز و محوطه ................................................................................ جمعاً 250/000/000 ریال جمع کل ارزش ششدانگ پلاک مذکور : پنج میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون و صد هزار ریال 5/867/100/000 ریال ارزیابی گردیده است ................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194518

استان برگزاری

قم

قیمت :

586,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه