• car

توضیحات

مزایده سواري سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید96-کارشناس رسمي دادگستری: موتور خودرو آماده بکار بوده و درب عقب و گلگیر عقب سمت راست تصادفی و لاستیک ها 70 درصد سالم و سپر جلو و عقب خراشیدگی دارد و خودرو تا تاريخ 1399/05/16 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره ............ نزد شرکت بيمه ایران مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ نهصدوده ميليون ریال ارزيابي گرديده و................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194509

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

91,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه