• مزایده سیتروئن زانتیا 2000 مدل 85 نقره ای(ایران مزایده)

توضیحات

مزایده سیتروئن زانتیا 2000 مدل 85 نقره ای-شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده در صد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار و نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد...........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194494

استان برگزاری

کرمان

قیمت :

220,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه