مزایده کامیون باری با زیرکاربری باری مسقف فلزی(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194485
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 290,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/09/20
مهلت شرکت تا : 1399/10/07
مزایده دستگاه کامیون باری با زیرکاربری باری مسقف فلزی تیپ ال . پی 36/814 به رنگ سفید روغنی-کارشناس رسمي دادگستری شیشه جلوشکسته و رنگ سپرجلو و درب جلو چپ ریخته و نیاز به رنگ کاری دارد و خودرو با اتاق فلزی با چادر برزنتی بوده و بدلیل خوابیدن باتری امکان روشن نمودن و بازدید فنی مقدور نگردید و لاستیک های جلو دارای 80 درصد عاج سالم و عقب دارای 50 درصد عاج سالم بوده و خودرو تا تاريخ 1399/12/19 داراي بيمه نامه شخص ثالث بشماره 2101/9016/98/3175 نزد شرکت بيمه دانا مي باشد و ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ دو میلیاردو نهصدمیلیون ميليون ریال ارزيابي گرديده است.......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.