مزایده ششدانگ به مساحت 530متر(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194422
استان برگزاری : ارومیه
قیمت : 1,600,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/09/17
مهلت شرکت تا : 1399/10/03
طبق نظریه هیات سه نفره كارشناسان رسمي: عرصه پلاک ثبتی موصوف وفق تصویر سند مالکیت 182/30 مترمربع می باشد. اعیانی های احداثی در خانه مسکونی پلاک موردنظر با جانمائی جنوبی ( شرق پلاک مشرف به شارع اصلی) بصورت یک باب ساختمان دارای قدمت ساخت حدود 12 سال با استعداد چهار طبقه شامل زیرزمین ، همکف (مغازه - پارکینگ - سیستم دسترسی)، نیم طبقه، طبقه اول و دوم با پیش آمدگی مربوطه مجموعاً به مساحت حدودی 530 مترمربع می باشد......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.