• irmozayede

توضیحات

مزایده يك دستگاه سواری سیستم چری آریزو 5 به رنگ سفید - روغنی مدل 1395-مزایده طبق ماده 136 آئین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجراء برگزار و شرکت درمزایده منوط به پرداخت 10درصد از مبلغ پایه کارشناسی بحساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او درجلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودرصورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را بحساب سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبحساب خزانه واریز خواهد شد دراین صورت عملیات فروش ازدرجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید می گردد ...............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194365

استان برگزاری

کرمان

قیمت :

288,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه