• car

توضیحات

مزایده 405 نقره ای متالیک مدل 1383-دارای بیمه شخص ثالث تا مورخ ...... (سهم الارث مدیون، ....... دانگ مشاع از ششدانگ خودروی فوق الذکر متعلق به مرحوم سید عباس ابراری ) بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان سهم الارث مدیون (2/625 دانگ از ششدانگ خودرو) به مبلغ 175.000.000 ريال ارزیابی گردیده و قطعیت یافته و لذا در قبال طلب بستانکار و حقوق اجرایی دولت ،خودرو بشماره فوق در جلسه مزایده ای که در روز دوشنبه مورخه 99/9/24 از ..................... برگزار می گردد بفروش می رسد ......................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194326

استان برگزاری

قزوین

قیمت :

17,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه