مزایده اتومبيل پژو آردی 1600مدل 85(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194263
استان برگزاری : تهران
قیمت : 28,000,000 تومان
تصویر2
تاریخ انتشار : 1399/09/07
مهلت شرکت تا : 1399/09/30
مزایده اتومبيل پژو آردی 1600مدل 85-عداد يك دستگاه اتومبيل پژو آردی 1600 مورد بازداشتی به شماره انتظامي (ا.......72) ، کاربري سواری مدل 1385شمسی به رنگ سبز-یشمی - روغنی بشماره موتور ................و شماره شاسي .................نوع سوخت بنزین و دو محور با ظرفیت5 نفر و تعداد 4 چرخ و4سیلندر متعلق به سعيد قجر فرزندرضا بدهکار پرونده اجرائی کلاسه فوق كه برابر نامه شماره ...................مورخ ............. این واحد توقيف گردیده است .طبق نظر كارشناس رسمي مورخ 99/7/07 خودرو مزبور که در محل پارکینگ..... توقف دارد که با در نظر گرفتن مدل و استهلاک به مبلغ 280/000/000 ریال ارزيابي شده.......
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.