مزایده ششدانگ خانه بمساحت 380 متر(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194161
استان برگزاری : کرمان
قیمت : 4,000,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/30
مهلت شرکت تا : 1399/09/18
ششدانگ خانه بمساحت 380 متر-

که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مزبور دارای سند مالکیت حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید. عرصه ملک وقف است ( اعیان خانه طلق با عرصه وقف ) وضعیت فعلی ملک بصورت خانه می باشد.ملک بصورت یک طبقه همکف به مساحت عرصه 380 متر مربع و بنای مفید با احتساب بالکن 206 متر مربع میباشد

بنا و مستحدثات : ملک مورد ارزیابی دارای بنا یک طبقه با کاربری مسکونی میباشد .

طبقه همکف بمساحت بالکن 206 متر مربع و یک باریکه سازی در حیاط شامل انباری و سرویس بهداشتی بمساحت 12 متر مربع....................

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.