}


مزایده کل ششدانگ ملک(ایران مزایده)


مزایده کل ششدانگ ملک(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194152
استان برگزاری: کرمان
قیمت : مخفی
تاریخ انتشار: 1399/08/30
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:

کل ششدانگ ملک در کرمان-

در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا" چنانچه روزمزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.........................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی مگان مدل 90 در کرمان

مزایده پراید رنگ : سفید مدل : 96 در کرمان

پژو پارس رنگ : سفید مدل : 92

پراید رنگ : نوک مدادی مدل : 86

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.