• مزایده کل ششدانگ ملک(ایران مزایده)

توضیحات

کل ششدانگ ملک در کرمان-

در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا" چنانچه روزمزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.........................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

194152

استان برگزاری

کرمان

قیمت :

مخفی
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه