مزایده ششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه (ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194128
استان برگزاری : اصفهان
قیمت : 4,000,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/28
مهلت شرکت تا : 1399/09/15
مزایدهششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه -طبق نظر کارشناس رسمی حسب تصویر پاسخ استعلام بانک بشماره 4/94/22962 مورخ 1394/09/25 صادره توسط شهرداری منطقه 4 اصفهان ، کاربری زمین بشماره کد نوسازی 4/6/14531/16 مسکونی ، بنای موجود مشتمل بر دو واحد مسکونی ، سه واحد تجاری و یک انبار در زیر زمین و در طرح های عمرانی قرار ندارد . همچنین به وجود پخ به ابعاد 2/50 در 2/50 متر در شمال غرب پلاک اشاره گردیده که در زمان بازدید وجود ندارد. اعیانی های موجود در پلاک در زمان بازدید ، مشتمل است بر دو طبقه ساختمان طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی به مساحت حدود 140 مترمربع ، طبقه همکف سه دهانه مغازه (به صورت دو واحد تجاری ) مجموعا به مساحت حدود 30 مترمربع و یک واحد مسکونی به مساحت حدود 160 مترمربع بانضمام انباری به مساحت حدود 12 مترمربع در طبقه زیرزمین ، عبارت است از اسکلت دیوار باربر و ستون های قوطی فلزی.........................................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.