مزایده سواری پراید SE 131 مدل97(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 194098
استان برگزاری : قم
قیمت : 75,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/26
مهلت شرکت تا : 1399/09/11
مزایدهسواری پراید SE 131 مدل97-

ارزیابی خودرو مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری طبق گزارش مورخه1399/7/10 :

خودرو از نامه گلگیر عقیب سمت راست آثار برخورد و بازسازی دارد اطراف بدنه دارای خط خش جزئی می باشد چراغها صندلی ها شیشه ها اینه های خودرو سالم بود و ضعیت تزئینات و داشبورد خودرو سالم بود موتور و گریبکس خودرو سالم بود .

کارشناس رسمی دادگستری ارزش خودرو را به مبلغ 750/000/000 ریال ( هفتصدو پنجاه میلیون ریال ) ارزیابی نموده است....................

پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.