مزایده زمین مزروعي آبي شهر(رامهرمز)(ایران مزایده)

تصویر

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 194074
استان برگزاری: خوزستان
قیمت : 132,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/26
مهلت شرکت در مزایده : 1399/09/16
شرح آگهی مزایده:

مزایدهزمین مزروعي آبي شهر

ملک فوق الذکر بنشانی رامهرمز-روستای .............وغیرمحصوربوده ودارای اعیانی باقدمت بیش از20سال ازقبیل دیواربلوکی وآجری ومحوطه سازی وپایه های برق ومحل نصب ترانس درمحل موجودبود . وهمچنین حسب الاظهاربستانکار(بانك کشاورزی شعبه مرکزی رامهرمز) دارای بیمه حوادث نمی باشد. طبق نظر كارشناس رسمي بمبلغ 1/320/000/000ريال(یک میلیاردوسیصدوبیست ميليون ریال) ارزيابي گرديده .......................

ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.

آگهی های مشابه

مزایده خودروی ساينا سفید مدل 1400
مزایده خودروی پراید/سایپا 131 با رنگ سفید روغنی مدل سال 1395
مزایده خودروی سمند LX مدل : 89
مزایده 12 دستگاه خودرو شرکت (کشت و صنعت) شامل : پاژن دوکابین و مزدا وانت و پیکان تا 5مهر1402