مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان+پارکینگ(ایران مزایده)

Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193990
استان برگزاری: تهران
قیمت : 1,300,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/23
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
مزایدهششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه نهم به مساحت 71/01 متر مربع قطعه نود تفکیکی شماره پلاک .....فرعی از .....اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3021فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12/50 متر مربع شماره نود تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین چهارم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن حدود آپارتمان..............
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده آپارتمان يافت آباد واقع در بخش 12 تهران به مساحت 52/29 متر
مزایده آپارتمان واقع در جنوب طبق دوم به مساحت نود و دو متر و سی و نه
مزایده آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 64/19مترمربع
مزایده یکدستگاه آپارتمان به مساحت 60 متر در تهران

برچسب ها: مزایده 6 دنگ آپارتمان تهران مزایده زمین در تهران زمین مفت در تهران مزایده ملک+پارکینگ در تهران

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.