• مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان+پارکینگ(ایران مزایده)

توضیحات

مزایدهششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه نهم به مساحت 71/01 متر مربع قطعه نود تفکیکی شماره پلاک .....فرعی از .....اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3021فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 3 تهران به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 12/50 متر مربع شماره نود تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین چهارم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن حدود آپارتمان..............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193990

استان برگزاری

تهران

قیمت :

1,300,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه