مزایده پژو تیپ پارس به رنگ سفید91(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193933
استان برگزاری : تبریز
قیمت : 95,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/21
مهلت شرکت تا : 1399/09/08
مزایده یک دستگاه خودرو سواري پژو تیپ پارس به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ................و بشماره شاسی ............... بشماره انتظامی ايران..............8 و مدل 1389ششدانگ خودرو باوضعيت موصوف طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ نهصدوپنجاه ميليون ریال ارزيابي گرديده ................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.