مزایده ششدانگ ساختمان پلاك ثبتي(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193849
استان برگزاری : ارومیه
قیمت : 800,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/17
مهلت شرکت تا : 1399/09/05
مورد مزایده - ششدانگ یکباب ساختمان پلاك ثبتي شماره سي و هفت فرعي از سي و دو فرعي از دو فرعي از سه هزار چهارصد و شانزده اصلي واقع در بخش دوازده سلماس به مساحت يکصد و چهل و پنج متر مربع و هجده دسيمترمربع......................
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.