• مزایده مزایده ششدانگ  زمین در اصفهان(ایران مزایده)

توضیحات

ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 15533شماره فرعی 15191 اصلی فرعی مفروز و مجزی از ۶۶۶۰ فرعی از اصلی مذکور قطعه یک واقع در بخش ...... ثبت اصفهان قطعه اول تفکیکی به مساحت 83/53 دسیمتر مربع (هشتاد و سه متر و پنجاه و سه دسیمتر مربع) واقع در زیرزمین منهای شصت به انضمام انباری قطعه 1 و انباری قطعه 2 و پارکینگ قطعه 1 به نشانی اصفهان خیابان...................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193843

استان برگزاری

اصفهان

قیمت :

950,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه