مزایده سواری پیکان مدل79(ایران مزایده)

مزایده گذار: مخفی !
کد مزایده : 193810
استان برگزاری : همدان
قیمت : 6,000,000 تومان
تصویر1
تاریخ انتشار : 1399/08/14
مهلت شرکت تا : 1399/08/28
يك دستگاه سواری پیکان متعلق به محمد جواد پیشکاری که در قبال قسمتی از طلب خانم نرگس فرج الله ئی توسط پلیس راهور برابر نامه اجرای ثبت این اداره بازداشت گردیده و طبق اظهار کارشناس رسمی دادگستری دارای مدل 1379 رنگ سفید روغنی شماره موتور...............
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان نمایش داده می شود.