}


مزایده پنج دانگ مشاع از ششدانگ دراصفهان(ایران مزایده)


مزایده پنج دانگ مشاع از ششدانگ دراصفهان(ایران مزایده)
Auctioneer
مزایده گذار: غیر قابل نمایش !
Auction-code
کد مزایده: 193804
استان برگزاری: اصفهان
قیمت : 2,300,000,000 تومان
تاریخ انتشار: 1399/08/14
مهلت تا : منقضی شده است
شرح آگهی مزایده:
تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 247 فرعی از 141 اصلی واقع در خميني شهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابان امام خمینی خیابان ک............................. که حسب نامه شماره ..................-1399/7/23 ثبت اسناد خميني شهر تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مذکور به نام سياوش......
ادرس و محل برگزاری مزایده:
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

آگهی های مشابه

مزایده چانگان CS35 اتومات رنگ : سفید مدل : 96

پراید رنگ : مشکی مدل : 83

ال 90 رنگ : سفید مدل : 90

سمند LX رنگ : سفید مدل : 94

متقاضی محترم: برای مشاهده آدرس محل بازدید و اطلاع از شرایط ارگان برگزار کننده مزایده، بایستی اشتراک خریداری نمایید، یا آگهی را به صورت تکی خریداری کنید.