• مزایده پنج دانگ مشاع از ششدانگ دراصفهان(ایران مزایده)

توضیحات

تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 247 فرعی از 141 اصلی واقع در خميني شهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابان امام خمینی خیابان ک............................. که حسب نامه شماره ..................-1399/7/23 ثبت اسناد خميني شهر تمامت پنج دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مذکور به نام سياوش......

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

193804

استان برگزاری

اصفهان

قیمت :

2,300,000,000 تومان
آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه